Menu

Firmowe problemy

O problemach w firmie. Finanse, reklama, strategie.

Zbieg z egzekucją administracyjną do rachunku bankowego

problog

Otrzymałem poniższe postanowienie. Niedobrze, dłużnik ma zatem taż publicznoprawne długi które teraz będzie komornik sądowy egzekwował jako pierwsze.

POSTANOWIENIE

Dnia 29 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy ... po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym spraw egzekucyjnych Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym ... oznaczonej sygnaturą Km ..., Naczelnika Urzędu Skarbowego ... i Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ... przeciwko dłużnikowi ... z udziałem wierzyciela ... o świadczenie pieniężne na skutek zawiadomienia przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ... postanawia

  1. wyznaczyć Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy ... do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji w trybie egzekucji sądowej;
  2. pozostawić w mocy wszystkie czynności egzekucyjne dokonane przez administracyjne organy egzekucyjne.

 UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ... wniósł o wyznaczenie organu egzekucyjnego wobec zbiegu prowadzonej przez niego egzekucji przeciwko WW z egzekucją prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla ... i Naczelnika Urzędu Skarbowego ... przeciwko temu samemu dłużnikowi co do rachunku bankowego dłużnika prowadzonego przez Lukas Bank S.A. we Wrocławiu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 773 par. 1 k.p.c. w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić egzekucje w trybie właściwym dla danego organu. Wydając postanowienie Sąd kieruje się w pierwszym rzędzie stanem zaawansowania każdego z postępowań egzekucyjnych. Jeżeli postępowania egzekucyjne zaawansowane są w równym stopniu bierze się pod uwagę wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd miał na uwadze, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym ... jako pierwszy dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność ze wskazanego rachunku bankowego dłużnika, jak również podjął inne czynności, zmierzające do ustalenia jego majątku. Natomiast administracyjne organy egzekucyjne ograniczyły się jedynie do świadczenia co do którego nastąpił zbieg.

Powyższe w ocenie Sądu wskazuje, iż bardziej celowe będzie wyznaczenie do dalszego prowadzenia egzekucji Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla ... z jednoczesnym utrzymaniem w mocy czynności dokonanych przez administracyjne organy egzekucyjne. Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Po zajęciu wspomnianego rachunku dłużnik zapewne założył sobie nowe konto firmowe...

© Firmowe problemy
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci